Zapytanie ofertowe Pracownicze Plany Kapitałowe

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie zaprasza instytucje finansowe do składania ofert na zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215).

Od podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty wymaga się:

  1. Złożenia szczegółowego zakresu usług oferowanych przez instytucję finansową
    w ramach obsługi PPK.
  2. Dokumentu potwierdzającego doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi – min. 10 lat.
  3. Dokumentu potwierdzającego średnioroczną stopę zwrotu osiąganą przez poszczególne fundusze emerytalne zarządzane przez daną instytucję finansową.
  4. Podania wysokości wynagrodzenia za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem.
  5. Wskazanie zabezpieczenia środków zgromadzonych na kontach osobistych pracowników na wypadek upadku instytucji finansowej lub przejęcia przez inny podmiot.
  6. Określenie dodatkowych korzyści dla pracowników.
  7. Wskazanie form wsparcia w procesie implementacji PPK.

Oferty należy składać na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Stefana Okrzei 6, 73-110 Stargard lub oferty@mpgk.stargard.pl

Termin składania ofert upływa 20.09.2019 r.

Po złożeniu ofert i ich wstępnej analizie MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie z wybranym oferentem lub wybranymi oferentami przystąpi do negocjowania warunków celem podpisania umowy. MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie nie jest zobowiązana do przystąpienia do negocjacji, jak również do podpisania umowy z żadnym z podmiotów, który złożył ofertę, co oznacza, że oferentom nie przysługują żadne roszczenie względem MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie w sytuacji, gdyby nie przeprowadzono negocjacji lub umowa nie zostanie podpisana.

Top Skip to content