Rekrutujemy

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

 w Stargardzie ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. księgowości

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna między innymi za:

1) Prowadzenie księgowości zgodnie z Ustawą o rachunkowości, obowiązującymi przepisami prawa

    podatkowego oraz Regulaminami wewnętrznymi Spółki.

2) Bieżąca weryfikacja i ewidencja dokumentów księgowych.

3) Rozliczanie i księgowanie polis ubezpieczeniowych oraz innych kosztów rozliczanych w czasie.

4) Sprawdzanie i księgowanie operacji dotyczących kredytów i pożyczek.

5) Uzgadnianie zapisów kont analitycznych z syntetycznymi oraz weryfikacja sald pozostałych kont.

6) Sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, VAT, JPK

7) Uzgadnianie rejestrów VAT.

8) Ustalanie wyłączeń z KUP.

9) Opracowywanie planów rocznych i wieloletnich dotyczących działalności prowadzonej przez

    Spółkę w ujęciu rzeczowym i wartościowym.

10) Dokonywanie ocen sytuacji ekonomiczno – finansowej oraz analiz ekonomicznych.

11) Uczestniczenie w zamykaniu roku oraz udział w sporządzaniu sprawozdania finansowego.

Wymagania konieczne:

1) wykształcenie wyższe – ekonomiczne jednolite studia magisterskie; ekonomiczne wyższe studia

     zawodowe lub ekonomiczne studia podyplomowe,

2) minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,

3) znajomość z dziedziny pełnej rachunkowości oraz prawa podatkowego,

4) biegła znajomość obsługi pakietu Office,

5) niekaralność za przestępstwa popełniane umyślnie.

Wymagania preferowane:

1) umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku oraz współpracy z zespołem,

2) wysoki poziom kultury osobistej,

3) dobra organizacja pracy, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność nabywania

    i praktycznego wykorzystywania wiedzy,

Wybranym kandydatom oferujemy:

1) stabilne zatrudnienie w znanej i renomowanej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,

2) umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z perspektywą długofalowej współpracy,

3) stałe wynagrodzenie,

4) atrakcyjne świadczenia z funduszu socjalnego (dofinansowanie do wczasów, karnet sportowy

     itp.),

5) możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie,

6) przyjazną atmosferę pracy.

Wymagane dokumenty:

1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2) list motywacyjny,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach

     i umiejętnościach,

5) kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

6) ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,

8) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższą

treścią: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MPGK Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie”.

Jestem świadomy/a, że mam prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu

na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Zainteresowani mogą składać dokumenty z CV zna adres:

MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie przy ul. Stefana Okrzei 6 lub mailem: sekretariat@mpgk.stargard.pl z dopiskiem aplikacja na stanowisko Specjalista ds. Księgowości MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie, w terminie do 25.09.2020 r.

Top Skip to content