wszystkie zamówienia zamówienia bez zastosowania ustawy ZP zamówienia sektorowe zamówienia publiczne poniżej progów unijnych

EZ-ZR-79-2020 Dostawa laptopów

TZ-50-18/2020 Sukcesywna dostawa kruszywa sypkiego na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji MPGK Sp. z o.o.

EZ-ZR-78-2020 Sukcesywna dostawa testów kuwetowych do spektrofotometru DR 3900 HACH LNGE

TZ-ZPS-21/2020 Świadczenie usług w zakresie odtworzenia nawierzchni drogowych po wykonanych pracach (planowanych i awaryjnych) na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Stargard w 2021 roku

TZ-50-17/2020 Wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej nn 0,4 kV związanej z dostosowaniem istniejących głównych wyłączników prądu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych na terenie Zakładu Oczyszczania Miasta na działce geodezyjnej nr 436 obręb 10 przy ul. Bogusława IV-ego 15 w Stargardzie

TZ-50-19/2020 Jednorazowa dostawa 2220 sztuk bonów towarowych w formie papierowej uprawniających do zakupu towarów i usług, o nominale 50 złotych każdy.

TZ-ZPS-23/2020 Dostawa wapna palonego, mielonego, wysoko reaktywnego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

TZ-50-16/2020 Usługa wykonywania badań laboratoryjnych na potrzeby Ujęcia Wody, sieci wodociągowej, Oczyszczalni Ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w 2021 roku

TZ-20-7/2020 Dostawa benzyny bezołowiowej PB 95 wraz z obsługą w zakresie tankowania na stacji paliw zlokalizowanej na terenie Miasta Stargard

TZ-ZPS-20/2020 Budowa przewodu tłocznego wraz z przebudową układu technologicznego przepompowni P8 w ulicy Sadowej w Stargardzie zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową

TZ-50-14/2020 Wykonanie remontu ciągu komunikacyjnego alejki bocznej na cmentarzu przez wymianę nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Lotników w Stargardzie

EZ-ZR-74-2020 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych dla analizatorów ON LINE Endress+Hauser zainstalowanych na obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

EZ-ZR-75-2020 Remont dachu budynku kotłowni warsztatu mechanicznego Ujęcie Wody – powierzchnia około 70 m2

EZ-ZR-71-2020 Remont sterowania wraz dostawą, uruchomieniem szafy zasilająco sterującej przepompowni P21 ul. Kolejowa w Stargardzie

TZ-ZPS-19/2020 Dostawa (leasing operacyjny) trzech fabrycznie nowych samochodów dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-69-2020 Wykonanie prac ziemnych oraz instalacyjnych polegających na przygotowaniu frontu robót związanych z crackingiem w ul. Nowowiejskiej w Stargardzie

EZ-ZR-67-2020 Dostawa belek zgarniających do zgarniacza typ NCS 720S

TZ-50-12/2020 Remont budynków administracji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Stefana Okrzei 6 w Stargardzie

EZ-ZR-65-2020 Dostawa laptopów

EZ-ZR-64-2020 Dostawa drzew do nasadzeń

TZ-50-13/2020 Sukcesywna dostawa olejów silnikowych, smarów i płynów eksploatacyjnych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

TZ-ZP-11/2020 Remont alejek na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Kościuszki 80 w Stargardzie

TZ-ZPS-17/2020 Wykonanie bezwykopowych robót remontowych kanalizacji ogólnospławnej metodą technologii rękawa z włókniny poliestrowej nasączonej żywicami termoutwardzalnymi lub metodą technologii rękawa wykonanego na bazie włókna szklanego nasączonego żywicami utwardzalnymi lampami UV umiejscowionej w Stargardzie

EZ-ZR-60-2020 Naprawa niesprawnego mieszadła GRUNDFOS

TZ-ZP-12/2020 Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do zbiórki odpadów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-59-2020 Dostawa drzew do nasadzeń

TZ-50-11/2020 Dostawa i montaż napędu silnikowego AUMA na zastawkach w obiekcie nr 6 Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie w ilości 2 sztuk

TZ-ZP-10/2020 Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub oleju o równoważnych parametrach dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-54-2020 Wykonanie remontu ogrodzenia na terenie bazy MPGK Sp. z o.o przy ul. Spokojnej 6 w Stargardzie

TZ-ZPS-18/2020 Sukcesywne dostawy zewnętrznego źródła węgla Skuma Vita V, w celu usprawnienia procesu denitryfikacji w reaktorach biologicznych oczyszczalni ścieków w Stargardzie

EZ-ZR-55-2020 Świadczenie usługi rozklejania afiszy na 35 nośnikach ogłoszeniowych na terenie miasta Stargard

TZ-ZPS-16/2020 Wykonanie roboty polegającej na wciągnięciu rury DN 160 PE w ulicy Podmiejskiej, DN 110 PE w ulicy Nowowiejskiej i DN 225 w ul. Wiejskiej metodą bezwykopową (cracking) w Stargardzie

EZ-ZR-57-2020 Sukcesywne dostawy posiłków regeneracyjnych w słoikach

EZ-ZR-56-2020 Dostawa kompletu sit do prasy odwadniania osadu BELLMER

EZ-ZR-51-2020 Odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt na terenie miasta Stargard

EZ-ZR-46-2020 Remont dachu budynków przepompowni ścieków przy ul. Broniewskiego w Stargardzie

EZ-ZR-49-2020 Zakup oprogramowania informacji prawnej na 1 stanowisko – licencja na 1 rok

TZ-ZPS-15/2020 Zakup i sukcesywna dostawa wodomierzy dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie związana z rozbudową istniejącego sytemu zdalnego odczytu o kolejne strefy

TZ-20-5/2020 Naprawa niesprawnego mieszadła pompującego Firmy GRUNDFOS

TZ-50-7/2020 Remont dachu budynku warsztatu mechanicznego na Ujęciu Wody przy ul. Warszawskiej w Stargardzie

TZ-50-9/2020 Dostawa fabrycznie nowych worków typu Big Bag w ilości 1.000 szt., zgodnie z załączoną specyfikacją

EZ-ZR-44-2020 Dostawa lamp ulicznych led, typu CAS3-120GR-6K,

TZ-50-6/2020 Dostawa fabrycznie nowego, oryginalnego stopnia sprężania dmuchawy AERZEN GM60 S wraz z usługą wymiany uszkodzonego stopnia

EZ-ZR-43-2020 Dostawa urządzeń pomiarowych wraz z konfiguracją z systemem monitoringu poziomu ścieków w sieci kanalizacji ogólnospławnej funkcjonującego w MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

TZ-50-5/2020 Remont pomieszczeń Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ulicy Bogusława IV 15 w Stargardzie

EZ-ZR-42-2020 Wykonanie nowej studni na wodę i studni chłonnej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Lotników w Stargardzie

EZ-ZR-40-2020 Naprawa niesprawnego mieszadła firmy GRUNDFOS

EZ-ZR-37-2020 Naprawa niesprawnego mieszadła firmy GRUNDFOS

TZ-50-4/2020 Dostawa oraz wymiana uszkodzonego stopnia sprężania dmuchawy AERZEN GM60 S

EZ-ZR-38-2020 Wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego 111 obiektów budowlanych MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie wraz z sporządzeniem protokołów

TZ-ZPS-13/2020 Dostawa koagulantu, roztworu żelaza III dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

EZ-ZPS-8/2020 Dostawa sytemu perymetrycznego ochrony obwodowej oraz telewizji dozorowej wraz z usługą monitoringu wizyjnego i sygnałów na obiektach Ujęcia Wody oraz Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

EZ-ZR-35-2020 Remont dachu budynku trafostacji Ujęcia Wody – powierzchnia około 170 m2

EZ-ZR-33-2020 Dostawa kontenerów KP-7 zamkniętych (na odpady z metali i tworzyw sztucznych oraz papier)

TZ-ZPS-12/2020 Wykonanie bezwykopowych robót remontowych kanalizacji ogólnospławnej Ø 600 metodą technologii rękawa z włókniny poliestrowej nasączonej żywicami termoutwardzalnymi lub metodą technologii rękawa wykonanego na bazie włókna szklanego nasączonego żywicami utwardzalnymi lampami UV umiejscowionej w ulicy Drzymały w Stargardzie

EZ-ZR-32-2020 Naprawa niesprawnych mieszadeł GRUNDFOS

EZ-ZR-29-2020 Świadczenie usług telekomunikacyjnych głosowych bezprzewodowych wraz z dostawą telefonów komórkowych.

EZ-ZR-26-2020 Naprawa niesprawnych mieszadeł GRUNDFOS

EZ-ZP-16/2019 Dostawa (leasing operacyjny) myjki kontenerowej do pojemników na odpady dla Zakładu Oczyszczania Miasta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

Regulamin udzielania

zamówień publicznych

których wartość nie przekracza wyrażonej

w PLN równowartości kwoty 30 000 EUR

Regulamin udzielania

zamówień sektorowych

Informacja o zmianie kursu PLN/EUR oraz nowych progach

  1. Od 1 stycznia 2020 roku, Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 roku wprowadzono nowy średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, wynosi on: 4,2693. Przypominam jednocześnie, że we wnioskach z REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO zmianie ulega podstawa prawna wyliczania „Średniego kursu złotego do euro służącego do przeliczenia wartości zamówienia”. Poprawny zapis powinien brzmieć:„Średni kurs złotego do euro służący do przeliczenia wartości zamówienia przyjęty został zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady z dnia 18 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 poz. 2453), wynosi 4,2693 zł”.
Top Skip to content