wszystkie zamówienia zamówienia bez zastosowania ustawy ZP zamówienia publiczne powyżej progów unijnych zamówienia publiczne poniżej progów unijnych zamówienia sektorowe

EZ-GT30-22/2019 Remont szatni na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ulicy Bogusława IV 15 oraz szatni na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Drzymały 65 w Stargardzie

EZ-ZR-43-2019 Zakup oprogramowania informacji prawnej na 1 stanowisko – licencja na 1 rok

EZ-GT30-21/2019 Wykonanie powłok zabezpieczających elementy pomp S2.120.250.550.8.70H.C.525.G.Ex.D.511.Z, z pompowni głównej w ilości 3 szt.

EZ-ZP-8/2019 Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowego samochodu typu śmieciarka z żurawiem przystosowanym do odbioru selektywnie gromadzonych oraz zmieszanych odpadów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-40-2019 Dostawa fabrycznie nowych worków typu big-bag do gruzu

EZ-GT30-19/2019 Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej DN 200 o długości 70 m w ulicy Podmiejskiej zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową

EZ-GT30-18/2019 Sukcesywna dostawa kruszywa sypkiego na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji MPGK Sp. z o.o.

EZ-ZP-7/2019 Dostawa nowych i używanych pojemników na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-GT30-17/2019 Wykonanie powłok zabezpieczających elementy pomp S2.120.250.550.8.70H.C.525.G.Ex.D.511.Z, z pompowni głównej w ilości 4 szt.

EZ-GT15-11/2019 Wykonanie 5 letniego przeglądu obiektów budowlanych Administracji, Zakładu Oczyszczania Miasta, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Zakładu Usług Pogrzebowych i Cmentarnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-GT30-16/2019 Kompleksowe wykonanie 16 szt. nagrobków urnowych murowanych w kwaterze A01 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Spokojnej 49 w Stargardzie

EZ-GT30-14/2019 Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej DN 200 o długości 70 m w ulicy Podmiejskiej zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową

EZ-ZR-34-2019 Dostawa rur PE 100 RC SDR 17 do wody pitnej

EZ-ZR-33-2019 Dostawa wodomierzy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie

EZ-GT15-10/2019 Wykonanie 5 letniego przeglądu obiektów budowlanych Administracji, Zakładu Oczyszczania Miasta, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Zakładu Usług Pogrzebowych i Cmentarnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZPS-6/2019 Dostawa koagulantu, roztworu żelaza III dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

EZ-GT30-15/2019 Wykonanie usługi wciągnięcia rury DN 160 PE i DN 110 PE metodą bezwykopową (cracking) w ulicy Pierwszej Brygady w Stargardzie

EZ-GT15-8/2019 Dostawa używanych pojemników na odpady selektywne i odpady komunalne

EZ-GT30-13/2019 Budowa 15 szt. grobów murowanych dwukomorowych pojedynczych z płyt prefabrykowanych na Cmentarzu Komunalnym w Stargardzie przy ul. Kościuszki 80 i Spokojnej 49

EZ-GT15-09/2019 Wykonanie operatu przeciwpożarowego do zezwolenia na zbieranie odpadów i wykonanie uzgodnień z właściwym komendantem Państwowej Straży Pożarnej

EZ-ZR-31-2019 Przeprowadzenie szkolenia wymaganego do uzyskania prawa jazy kat. C i kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej do kat. C dla 1 pracownika MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ/06/15-30/RW/2019 Usługa wulkanizacji opon i dętek, oraz montaż i demontaż opon wraz z mobilną obsługą pojazdów MPGK Sp. z o.o.

EZ-GT15-07/2019 Wykonanie słupków granitowych do oznaczania kwater na Cmentarzu Komunalnym

EZ-GT30-12/2019 Usługa konserwacji żurawi i wózka jezdniowego podlegających dozorowi Urzędu Dozoru Technicznego

EZ-ZR-25-2019 Świadczenie usług sprzętowych podnośnikiem koszowym dla MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-24-2019 Świadczenie usługi kucia liter, daty, znaków na głowicach oraz na elementach nagrobkowych.

EZ-ZPS-5/2019 Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią w ulicy Różanej

EZ-GT30-10/2019 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej PVC DN 315 w ulicy Metalowej w Stargardzie zgodnie z opracowaną dokumentacja projektową

EZ-GT30-11/2019 Wykonanie żurawi niestandardowych oraz ich montaż na potrzeby Oczyszczalni Ścieków

EZ-ZR-23-2019 Remont ogrodzenia strefy bezpośredniej ochrony ujęcia wody, na wysokości wjazdu od ul. Warszawskiej w Stargardzie

EZ-ZP-4/2019 Świadczenie usług pocztowych w obrocie miejscowym na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ/05/15-30/RW/2019 Usługa polegającą na utrzymaniu kompleksowej czystości w pomieszczeniach MPGK Sp. z o.o.

EZ-ZR-22-2019 Dostawa włazów nastudziennych

EZ/04/15-30/RW/2019 Sukcesywna dostawa (w formie sprzedaży) i montaż fabrycznie nowych opon, o parametrach przedstawionych w formularzu ofertowym

EZ-ZPS-4/2019 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Krzywoustego – Jagiellońskiej

EZ-ZP-1/2019 Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie oraz członków ich rodzin – dialog konkurencyjny

EZ-MR30-11/2018 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej uzbrojenia terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie

Regulamin udzielania

zamówień publicznych

których wartość nie przekracza wyrażonej

w PLN równowartości kwoty 30 000 EUR

Regulamin udzielania

zamówień sektorowych

Informacja o zmianie kursu PLN/EUR oraz nowych progach

  1. Od 1 stycznia 2018 roku, Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadzono nowy średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, wynosi on: 4,3117. Przypominam jednocześnie, że we wnioskach z REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO zmianie ulega podstawa prawna wyliczania „Średniego kursu złotego do euro służącego do przeliczenia wartości zamówienia”. Poprawny zapis powinien brzmieć:„Średni kurs złotego do euro służący do przeliczenia wartości zamówienia przyjęty został zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2015 poz. 2254), wynosi 4,3117 zł”.
Top