wszystkie zamówienia zamówienia bez zastosowania ustawy ZP zamówienia sektorowe zamówienia publiczne poniżej progów unijnych

EZ-ZR-38-2020 Wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego 111 obiektów budowlanych MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie wraz z sporządzeniem protokołów

TZ-ZPS-13/2020 Dostawa koagulantu, roztworu żelaza III dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

TZ-50-3/2020 Dostawa pojemników na odpady selektywnie gromadzone dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZPS-8/2020 Dostawa sytemu perymetrycznego ochrony obwodowej oraz telewizji dozorowej wraz z usługą monitoringu wizyjnego i sygnałów na obiektach Ujęcia Wody oraz Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

EZ-ZR-35-2020 Remont dachu budynku trafostacji Ujęcia Wody – powierzchnia około 170 m2

EZ-ZR-33-2020 Dostawa kontenerów KP-7 zamkniętych (na odpady z metali i tworzyw sztucznych oraz papier)

TZ-ZPS-12/2020 Wykonanie bezwykopowych robót remontowych kanalizacji ogólnospławnej Ø 600 metodą technologii rękawa z włókniny poliestrowej nasączonej żywicami termoutwardzalnymi lub metodą technologii rękawa wykonanego na bazie włókna szklanego nasączonego żywicami utwardzalnymi lampami UV umiejscowionej w ulicy Drzymały w Stargardzie

EZ-ZR-32-2020 Naprawa niesprawnych mieszadeł GRUNDFOS

EZ-ZR-29-2020 Świadczenie usług telekomunikacyjnych głosowych bezprzewodowych wraz z dostawą telefonów komórkowych.

TZ-50-2/2020 Dostawa oprogramowania do systemu serwerowego z niezbędnymi licencjami wraz z usługą wdrożenia w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

TZ-ZPS-11/2020 Wykonanie usługi wciągnięcia rury DN 160 PE w ulicy Podmiejskiej i DN 110 PE w ulicach Kasztelańskiej i Barnima metodą bezwykopową (cracking) w Stargardzie

EZ-ZR-26-2020 Naprawa niesprawnych mieszadeł GRUNDFOS

TZ-50-1/2020 Remont ogrodzenia terenu Ujęcia Wody w Stargardzie

EZ-ZP-8/2020 ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM NA RZECZ MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W STARGARDZIE

EZ-ZP-7/2020 Usługa utrzymania kompleksowej czystości pomieszczeń w obiektach MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZPS-10/2020 Przebudowa układu technologicznego przepompowni P9 w ulicy Sadowej w Stargardzie zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową

EZ-ZP-5/2020 Usługa serwisowa odzieży roboczej oraz wynajem szaf ubraniowych dla pracowników MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZP-16/2019 Dostawa (leasing operacyjny) myjki kontenerowej do pojemników na odpady dla Zakładu Oczyszczania Miasta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

Regulamin udzielania

zamówień publicznych

których wartość nie przekracza wyrażonej

w PLN równowartości kwoty 30 000 EUR

Regulamin udzielania

zamówień sektorowych

Informacja o zmianie kursu PLN/EUR oraz nowych progach

  1. Od 1 stycznia 2020 roku, Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 roku wprowadzono nowy średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, wynosi on: 4,2693. Przypominam jednocześnie, że we wnioskach z REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO zmianie ulega podstawa prawna wyliczania „Średniego kursu złotego do euro służącego do przeliczenia wartości zamówienia”. Poprawny zapis powinien brzmieć:„Średni kurs złotego do euro służący do przeliczenia wartości zamówienia przyjęty został zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady z dnia 18 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 poz. 2453), wynosi 4,2693 zł”.
Top