wszystkie zamówienia zamówienia bez zastosowania ustawy ZP zamówienia publiczne poniżej progów unijnych zamówienia sektorowe zamówienia publiczne powyżej progów unijnych

EZ/02/15-30/WL/2020 Usługa polegająca na utrzymaniu kompleksowej czystości pomieszczeń w obiektach MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZP-6/2020 Wykonanie opracowania operatu wodnoprawnego dla Ujęcia Wody „Stargard – Południe” wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym

EZ-ZP-6/2020 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ I POSIADANYM MIENIEM – UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE MPGK SP. Z O.O. NA LATA 2020-2023

EZ-GT30-4/2020 Remont pomieszczeń Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ulicy Bogusława IV 15 w Stargardzie

EZ-GT30-5/2020 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji przepompowni ścieków przy ulicy Warszawskiej w Stargardzie zgodnie z załączoną specyfikacją

EZ-ZPS-7/2020 Przebudowa układu technologicznego przepompowni P9 w ulicy Sadowej w Stargardzie zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową z wykorzystaniem istniejącego przewodu tłocznego

EZ-ZR-19-2020 Wykonanie koncepcji rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej w ulicy Na Grobli w Stargardzie

EZ-ZR–2020 Świadczenie usług sprzętowych podnośnikiem koszowym.

EZ-ZR-14-2020 Utrzymanie rowów i zbiorników na terenie miasta Stargard w 2020 r.

EZ/07/3,5-20/WL/2020 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej istniejących głównych wyłączników prądu na terenie Zakładu Oczyszczania Miasta przy ul. Bogusława IV-ego 15 w Stargardzie.

EZ-ZPS-4/2020 Likwidacja dwóch studni głębinowych wraz z odwiertem dwóch nowych i wykonaniem pełnej dokumentacji projektowej.

EZ-ZP-4/2020 Dostawa nowych i używanych pojemników na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZPS-5/2020 Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ulicy M. Konopnickiej w Stargardzie zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową

EZ-ZP-3/2020 Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do zbiórki odpadów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-12-2020 Dostawy materiału roślinnego wiosennego, letniego, jesiennego w 2020 r.

EZ-ZPS-02-2020 Świadczenie usług transportowych w zakresie załadunku oraz wywozu komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie do zagospodarowania na cele rolnicze

EZ-ZPS-6/2020 Budowa przewodu tłocznego wraz z przebudową układu technologicznego przepompowni P9 w ulicy Sadowej w Stargardzie zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową drugie postępowanie

EZ-ZP-1/2020 Dostawa (leasing operacyjny) fabrycznie nowych samochodów typu śmieciarka do odbioru odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów wielkogabarytowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZPS-3/2020 Budowa przewodu tłocznego wraz z przebudową układu technologicznego przepompowni P9 w ulicy Sadowej w Stargardzie zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową

EZ-ZP-2/2020 UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE MPGK SP. Z O.O. NA LATA 2020-2023

EZ-ZPS-1/2020 Świadczenie usług transportowych w zakresie załadunku oraz wywozu komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie do zagospodarowania na cele rolnicze

EZ-ZPS-8/2019 Wykonanie robót remontowych kanalizacji ogólnospławnej DN 250,400,600,700/1000 przy pomocy technologii rękawa z włókniny poliestrowej nasączonej żywicami termoutwardzalnymi w pasie drogowym ulicy Krzywoustego i Staszica w Stargardzie

EZ-ZP-16/2019 Dostawa (leasing operacyjny) myjki kontenerowej do pojemników na odpady dla Zakładu Oczyszczania Miasta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZP-10/2019 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca jej sprzedaż i dystrybucję do obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZP-1/2019 Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie oraz członków ich rodzin – dialog konkurencyjny

Regulamin udzielania

zamówień publicznych

których wartość nie przekracza wyrażonej

w PLN równowartości kwoty 30 000 EUR

Regulamin udzielania

zamówień sektorowych

Informacja o zmianie kursu PLN/EUR oraz nowych progach

  1. Od 1 stycznia 2020 roku, Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 roku wprowadzono nowy średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, wynosi on: 4,2693. Przypominam jednocześnie, że we wnioskach z REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO zmianie ulega podstawa prawna wyliczania „Średniego kursu złotego do euro służącego do przeliczenia wartości zamówienia”. Poprawny zapis powinien brzmieć:„Średni kurs złotego do euro służący do przeliczenia wartości zamówienia przyjęty został zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady z dnia 18 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 poz. 2453), wynosi 4,2693 zł”.
Top