wszystkie zamówienia bez zastosowania ustawy ZP zamówienia sektorowe zamówienia publiczne poniżej progów unijnych zamówienia

EZ-ZR-47-2018 Przeprowadzenie szkolenia wymaganego do uzyskania prawa jazy kat. C i kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej do kat. C dla 1 pracownika MPGK

EZ-ZR-45-2018 Dostawa soli drogowej niezbrylonej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

EZ-ZPS-07-2018 Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych na cele nierolnicze, wraz z jego transportem z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

EZ-ZR-41-2018 Zakup oprogramowania informacji prawnej na 1 stanowisko – licencja na 1 rok

EZ-MR30-16/2018 – Dostawa wodomierzy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie – II postępowanie

EZ-MR30-15/2018 – Remont posadzki w ob. nr 11 Oczyszczalni ścieków w Stargardzie – II postępowanie.

EZ-MR30-16/2018 – Dostawa wodomierzy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie.

EZ-MR15-09/2018 – Świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym.

EZ-MR30-15/2018 – Remont posadzki w ob. nr 11 Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

EZ-ZP-06/2018 – Dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne i selektywne dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie

EZ-ZPS-06/2018 – Dostawa koagulantu PIX 113 dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

EZ-ZPS-05/2018 – Sukcesywna dostawa wapna palonego, mielonego wysokoreaktywnego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-MR15-08/2018 – Wykonanie usługi frezowania nawierzchni asfaltowych w ul. Piłsudskiego, Lechonia i Popiela w Stargardzie.

EZ-MR30-14/2018 – Sukcesywna dostawa kruszywa sypkiego na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji MPGK Sp. z o.o. na rok 2018 r.

EZ-ZR-37-2018 Dostawa i montaż szlabanów automatycznych na terenie bazy ZOM przy ul. Bogusława IV 15 w Stargardzie

EZ-MR30-13/2018 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Grudziądzkiej w Stargardzie.

EZ-MR30-12/2018 – Usługa położenia ok.180 m rury DN 110 PE RC metodą bezwykopową w ul. Powstańców Warszawy w Stargardzie

EZ/07/15-30/RW2018 Odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt na terenie miasta Sargard

EZ-MR30-10/2018 – Remont ogrodzenia terenu A Ujęcia Wody w Stargardzie – II postępowanie

EZ-ZPS-04/2018 – Świadczenie usług transportowych w zakresie wywozu komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie do zagospodarowania na cele rolnicze – II postępowanie.

Regulamin udzielania

zamówień publicznych

których wartość nie przekracza wyrażonej

w PLN równowartości kwoty 30 000 EUR

Regulamin udzielania

zamówień sektorowych

Informacja o zmianie kursu PLN/EUR oraz nowych progach

  1. Od 1 stycznia 2018 roku, Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadzono nowy średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, wynosi on: 4,3117. Przypominam jednocześnie, że we wnioskach z REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO zmianie ulega podstawa prawna wyliczania „Średniego kursu złotego do euro służącego do przeliczenia wartości zamówienia”. Poprawny zapis powinien brzmieć:„Średni kurs złotego do euro służący do przeliczenia wartości zamówienia przyjęty został zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2015 poz. 2254), wynosi 4,3117 zł”.
Top