Plan podziału Spółki

W związku z planowanym podziałem MPGK Sp. z o.o. poprzez wyodrębnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa podajemy do wiadomości publicznej PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie (KRS 33245), działając na podstawie art.  535 § 3 k.s.h. ogłasza, że dnia 30.12.2021r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany „Plan podziału przez wydzielenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie poprzez przeniesienie części jej majątku na Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie w trybie art. 529 §1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych”.

Podział dokonywany jest poprzez wydzielenie na rzecz Spółki przejmującej tj. Zakładu Zagospodarowania Odpadów Stargard Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie (KRS 340114) części majątku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Udostępnia się zatem przedmiotowy Plan podziału do publicznej wiadomości  na stronie internetowej Spółki: https://mpgk.stargard.pl

Ze względu na ochronę danych osobowych część danych nie podlega publicznemu udostępnieniu.

Poniżej dokumentacja w formie elektronicznej:

 1. Plan podziału wraz z załącznikiem nr 1 (projekt uchwały Spółki dzielonej w sprawie podziału), załącznikiem nr 2 (projekt uchwały Spółki przejmującej w sprawie podziału wraz z proponowanym tekstem jednolitym umowy Spółki) oraz  Załącznikiem nr 3 – (ustalenie wartości majątku Spółki dzielonej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu podziału)
 2. załącznik nr 4 – uchwała nr 1/21 z dnia 29.11.2021r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPGK Sp. z o.o. w zakresie trybu uproszczonego podziału,
 3. załącznik nr 5 – uchwała nr 21/IX/21 z dnia 25.11.2021r. Rady Nadzorczej MPGK Sp. z o.o. zawierająca opinię co do trybu uproszczonego podziału,
 4. załącznik nr 6 – uchwała nr 01/2021 z dnia 29.11.2021r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZZO Sp. z o.o. w zakresie trybu uproszczonego podziału,
 5. załącznik nr 7 – uchwała nr 16/2021 z dnia 08.11.2021r. Radcy Nadzorczej ZZO Sp. z o.o. opiniująca sprawy objęte porządkiem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki,
 6. załącznik nr 8 – wykaz środków trwałych,
 7. załącznik nr 8a – wykaz środków trwałych – uszczegółowienie załącznika nr 8 w odniesieniu do nieruchomości,
 8. załącznik nr 9a- 9g  – wykaz pracowników, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f, 9g
 9. załącznik nr 10 – wykaz polis ubezpieczeniowych,
 10. załącznik nr 11 – wykaz gwarancji ubezpieczeniowych,
 11. załącznik nr 12 – wykaz umów realizowanych,
 12. załącznik nr 13 – wykaz umów najmu,
 13. załącznik nr 14 – wykaz umów pożyczek i leasingów
 14. załącznik nr 15 – wykaz decyzji administracyjnych,
 15. załącznik nr 16 – wykaz zapasów magazynowych,
 16. załącznik nr 18 – wykaz wierzytelności dochodzonych w postępowaniu sądowym,
 17. załącznik nr 19 – wykaz ruchomości w tym wyposażenia,
 18. załącznik nr 19a –  wykaz ruchomości w tym wyposażenia,
Top Skip to content