Oferty na badanie sprawozdania finansowego MPGK Sp. z o.o. za lata 2021-2022

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Stargardzie zaprasza upoważnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego MPGK Sp. z o. o. w Stargardzie za lata 2021-2022.

 1. Badanie sprawozdania zakończone wydaniem opinii powinno zostać przeprowadzone do dnia:
  − 18 marca 2022 roku za rok 2021,
  − 20 marca 2023 roku za rok 2022.
 2. Oferta powinna zawierać:
  − informację o firmie, jej statucie, kierownictwie,
  − wskazanie osoby, która będzie prowadziła badanie sprawozdania finansowego wraz z opisem jej doświadczenia,
  − listę referencyjną podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych w ciągu ostatnich trzech lat,
  − harmonogram obejmujący sposób i terminy prac związanych z badaniem sprawozdania (termin przeprowadzenia badania wstępnego),
  − proponowaną cenę za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego.
 3. Zainteresowane podmioty winny składać pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za lata 2021-2022” w terminie do dnia 15.10.2021 r. na adres Spółki lub elektronicznie na adres mailowy: oferty@mpgk.stargard.pl
 4. Wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego dokona Rada Nadzorcza Spółki.
  Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru ofert – bez podania przyczyny”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Top Skip to content