Oferty na badanie sprawozdania finansowego MPGK Sp. z o.o. za lata 2017-2018

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Stargardzie zaprasza upoważnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za lata 2017 – 2018.
1. Badanie sprawozdania zakończone wydaniem opinii powinno zostać przeprowadzone do dnia:
– 2 marca 2018 roku za rok 2017,
– 1 marca 2019 roku za rok 2018.
2. Oferta powinna zawierać:
– informację o firmie, jej statucie, kierownictwie,
– wskazanie osoby, która będzie prowadziła badanie sprawozdania finansowego wraz z opisem jej doświadczenia,
– listę referencyjną podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych
w ciągu ostatnich trzech lat,
– harmonogram obejmujący sposób i terminy prac związanych z badaniem sprawozdania (termin przeprowadzenia badania wstępnego),
– proponowaną cenę za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego.
3. Zainteresowane podmioty winny składać pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za lata 2017 – 2018” w terminie do dnia 18.10.2017 r. na adres Spółki.
4. Wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego dokona Rada Nadzorcza Spółki.
Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru ofert – bez podania przyczyny”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie informuje, że w postępowaniu na badanie sprawozdania finansowego MPGK Sp. z o. o. w Stargardzie za lata 2017 – 2018, w postępowaniu prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego, prowadzonego bez zastosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późniejszymi zmianami) o wartości zamówienia niższej od kwot 30.000 euro, została wybrana oferta:

FIRMA AUDYTORSKO – KONSULTINGOWA PER SALDO Sp. z o.o. ul. Henryka Pobożnego 5,
70-507 Szczecin.

Oferowana cena brutto 17.835,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych 100).

Top Skip to content