EZ-ZPS-07-2018 Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych na cele nierolnicze, wraz z jego transportem z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

Odwiedzin: 253

Zaproszenie do złożenia oferty

siwz zagospodarowanie osadu

Pytania i odpowiedzi 2018 08 06

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Uwaga: Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 14.08.2018 r. do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi 14.08.2018 o godz. 10:20

Komunikat o unieważnieniu postępowania

Top