Wpisy w kategorii:

archiwum

EZ-ZR-40-2020 Naprawa niesprawnego mieszadła firmy GRUNDFOS

EZ-ZR-37-2020 Naprawa niesprawnego mieszadła firmy GRUNDFOS

TZ-50-4/2020 Dostawa oraz wymiana uszkodzonego stopnia sprężania dmuchawy AERZEN GM60 S

EZ-ZR-38-2020 Wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego 111 obiektów budowlanych MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie wraz z sporządzeniem protokołów

TZ-ZPS-13/2020 Dostawa koagulantu, roztworu żelaza III dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

TZ-50-3/2020 Dostawa pojemników na odpady selektywnie gromadzone dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZPS-8/2020 Dostawa sytemu perymetrycznego ochrony obwodowej oraz telewizji dozorowej wraz z usługą monitoringu wizyjnego i sygnałów na obiektach Ujęcia Wody oraz Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

EZ-ZR-35-2020 Remont dachu budynku trafostacji Ujęcia Wody – powierzchnia około 170 m2

EZ-ZR-33-2020 Dostawa kontenerów KP-7 zamkniętych (na odpady z metali i tworzyw sztucznych oraz papier)

TZ-ZPS-12/2020 Wykonanie bezwykopowych robót remontowych kanalizacji ogólnospławnej Ø 600 metodą technologii rękawa z włókniny poliestrowej nasączonej żywicami termoutwardzalnymi lub metodą technologii rękawa wykonanego na bazie włókna szklanego nasączonego żywicami utwardzalnymi lampami UV umiejscowionej w ulicy Drzymały w Stargardzie

EZ-ZR-32-2020 Naprawa niesprawnych mieszadeł GRUNDFOS

EZ-ZR-29-2020 Świadczenie usług telekomunikacyjnych głosowych bezprzewodowych wraz z dostawą telefonów komórkowych.

TZ-50-2/2020 Dostawa oprogramowania do systemu serwerowego z niezbędnymi licencjami wraz z usługą wdrożenia w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

TZ-ZPS-11/2020 Wykonanie usługi wciągnięcia rury DN 160 PE w ulicy Podmiejskiej i DN 110 PE w ulicach Kasztelańskiej i Barnima metodą bezwykopową (cracking) w Stargardzie

EZ-ZR-26-2020 Naprawa niesprawnych mieszadeł GRUNDFOS

TZ-50-1/2020 Remont ogrodzenia terenu Ujęcia Wody w Stargardzie

EZ-ZP-8/2020 ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM NA RZECZ MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W STARGARDZIE

EZ-ZR-24-2020 Wykonanie usługi frezowania oraz wykonania nakładki asfaltowej

EZ-ZP-7/2020 Usługa utrzymania kompleksowej czystości pomieszczeń w obiektach MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZPS-10/2020 Przebudowa układu technologicznego przepompowni P9 w ulicy Sadowej w Stargardzie zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową

Top Skip to content