Wpisy w kategorii:

zamówienia

EZ-ZR-65-2019 Sukcesywna dostawa testów kuwetowych do spektrofotometru DR 3900 HACH LNGE

EZ-ZR-56-2019 Wynajem przenośnych toalet wc na rok 2020

EZ-ZR-62-2019 Dostawa Tag RFID

EZ-GT30-28/2019 Dostawy nowych kontenerów typu KP 7 i KP 8 na potrzeby Zakładu Oczyszczania Miasta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ/11/15-30/RW/2019 Usługa polegającą na mechanicznym myciu i dezynfekcji pojazdów ciężarowych, dostawczych, osobowych należących do MPGK Sp. z o.o.

EZ/10/15-30/RW/2019 Sukcesywna dostawa – olejów silnikowych, smarów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów.

EZ-ZPS-11/2019 Sukcesywna dostawa wapna palonego, mielonego wysokoreaktywnego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-55-2019 Dzierżawa drukującego urządzenia wielofunkcyjnego

EZ-ZR-57-2019 Świadczenie usług sprzętowych podnośnikiem koszowym

EZ-ZR-54-2019 Wykonywanie badań wstępnych, okresowych oraz konsultacji lekarskich dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZPS-10/2019 Budowa sieci wodociągowej DN 160 na odcinku W1-W28 zgodnie z opracowanym projektem Budowa sieci wodociągowej w drodze KZ2 na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie

EZ/09/15-30/RW/2019 Dostawa drzew do nasadzeń.

EZ-ZPS-8/2019 Wykonanie robót remontowych kanalizacji ogólnospławnej DN 250,400,600,700/1000 przy pomocy technologii rękawa z włókniny poliestrowej nasączonej żywicami termoutwardzalnymi w pasie drogowym ulicy Krzywoustego i Staszica w Stargardzie

EZ-ZP-16/2019 Dostawa (leasing operacyjny) myjki kontenerowej do pojemników na odpady dla Zakładu Oczyszczania Miasta Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZPS-9/2019 Odbiór, transport oraz zagospodarowanie na cele nierolnicze odpadu o kodzie 19 08 05 powstającego w wyniku eksploatacji Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

EZ-GT30-26/2019 Budowa sieci kanalizacyjnej tłocznej DN 90 w ulicy Nowowiejskiej zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową z wyłączeniem przejścia przez tory kolejowe

EZ-GT30-27/2019 Przystosowanie obiektów do systemu monitoringu i włączenie do istniejącego systemu monitoringu trzech przepompowni: P18, P39,P38 w Stargardzie

EZ/08/15-30/RW/2019 Naprawa zabudowy WUKO typ MS14Z zamontowanej na nadwoziu MAN

EZ-ZP-14/2019 Remont i przebudowa muru oporowego znajdującego się na bazie Zakładu Oczyszczania Miasta przy ul. Bogusława IV 15

EZ-ZPS-07/2019 Odbiór, transport oraz zagospodarowanie na cele nierolnicze odpadu o kodzie 19 08 05 powstającego w wyniku eksploatacji Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie

Top