Badanie sprawozdania finansowego

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Stargardzie zaprasza upoważnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego MPGK Sp. z o. o. w Stargardzie za lata 2019 – 2020.

 1. Badanie sprawozdania zakończone wydaniem opinii powinno zostać przeprowadzone do dnia:
 2. 20 marca 2020 roku za rok 2019,
 3. 19 marca 2021 roku za rok 2020.
 4. Oferta powinna zawierać:
 5. informację o firmie, jej statucie, kierownictwie,
 6. wskazanie osoby, która będzie prowadziła badanie sprawozdania finansowego wraz z opisem jej doświadczenia,
 7. listę referencyjną podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych
  w ciągu ostatnich trzech lat,
 8. harmonogram obejmujący sposób i terminy prac związanych z badaniem sprawozdania (termin przeprowadzenia badania wstępnego),
 9. proponowaną cenę za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego.
 10. Zainteresowane podmioty winny składać pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta
  na badanie sprawozdania finansowego za lata 2019 – 2020” w terminie do dnia 24.09.2019 r. na adres Spółki.
 11. Wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego dokona Rada Nadzorcza Spółki.

Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru ofert – bez podania przyczyny”.

Top Skip to content