Oferty na badanie sprawozdania finansowego MPGK Sp. z o.o. za lata 2017-2018

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Stargardzie zaprasza upoważnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za lata 2017 – 2018.
1. Badanie sprawozdania zakończone wydaniem opinii powinno zostać przeprowadzone do dnia:
– 2 marca 2018 roku za rok 2017,
– 1 marca 2019 roku za rok 2018.
2. Oferta powinna zawierać:
– informację o firmie, jej statucie, kierownictwie,
– wskazanie osoby, która będzie prowadziła badanie sprawozdania finansowego wraz z opisem jej doświadczenia,
– listę referencyjną podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych
w ciągu ostatnich trzech lat,
– harmonogram obejmujący sposób i terminy prac związanych z badaniem sprawozdania (termin przeprowadzenia badania wstępnego),
– proponowaną cenę za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego.
3. Zainteresowane podmioty winny składać pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za lata 2017 – 2018” w terminie do dnia 18.10.2017 r. na adres Spółki.
4. Wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego dokona Rada Nadzorcza Spółki.
Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru ofert – bez podania przyczyny”.

Wpisy w kategorii:

projekty unijne

EZ-ZP-09/2017 – Dostawa posypywarko solarki i pługu odśnieżnego dla ZOM Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – II postępowanie

EZ-MR30-27/2017 – Sukcesywne dostawy kwiatów, podkładów oraz akcesoriów do wieńców i wiązanek.

Zmiana terminu odbioru odpadów

EZ-MR30-28/2017 – Świadczenia usług pocztowych w obrocie miejscowym

EZ-ZR-63-2017 Dostawa fabrycznie nowych worków do gruzu typu Big Bag

Ławeczka muzyczna

EZ-ZP-10/2017 – Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca jej sprzedaż i dystrybucję do obiektów MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZP-11/2017 – Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub oleju o równoważnych parametrach dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZP-09/2017 – Dostawa posypywarko solarki i pługu odśnieżnego dla ZOM Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

EZ-ZR-62/2017 Świadczenie usługi rozklejania afiszy na 36 nośnikach ogłoszeniowych na terenie miasta Stargard

EZ-MR30-26/2017 – Naprawa ścieżki, alejki głównej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. T. Kościuszki 80 w Stargardzie.

EZ-14-15-30-RW-2017 Dostawa gotowych posiłków regeneracyjnych w słoikach o wadze ok. 500 g netto

EZ-MR30-24/2017 – Usługa położenia ok.130 m rury DN 150 AC na PE 100 TS DN 160 PE SDR 11 metodą bezwykopową w ul. Ceglanej w Stargardzie.

Sprzedaż przycmentarna w dniach 28.10.2017 r. – 01.11.2017 r.

EZ-MR30-22/2017 – Włączenie do istniejącego systemu monitoringu trzech przepompowni P19, P28, P31 w Stargardzie.

EZ-13-15-30-RW-2017 Wykonanie ogrodzenia strefy bezpośredniej Ujęcia Wody w Stargardzie wjazd od ul Sadowej: wzdłuż działki 68/13 zgodnie z podziałem geodezyjnym.

E-MR30-25/2017 – Świadczenie usług odtworzenia nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Stargard

EZ-MR30-23/2017 – Dostawa kontenerów dla potrzeb Zakładu Oczyszczania Miasta.

EZ-MR30-20/2017 – Dostawa soli drogowej niezbrylonej – II postępowanie

EZ-ZPS-09/2017 – Świadczenie usług odtworzenia nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Stargard – II postępowanie

Top