Wpisy w kategorii:

zamówienia sektorowe

EZ-MR15-01-2018 Sukcesywna dostawa urn na prochy zmarłych.

EZ-ZR-06-2018 Dostawa spektrofotometru VIS z technologią RFID

EZ-ZP-03/2018 Świadczenie usług promocyjnych na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-02-2018 Usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do usług sportowo-rekreacyjnych i wynajem obiektów sportowych w ramach pakietu abonamentu dla pracowników MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZP-01/2018 – Dostawa trumien i akcesoriów pogrzebowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-01-2018 Usługa naprawy i legalizacji wodomierzy

EZ-MR30-01/2018 Świadczenie usług transportowych w zakresie wywozu komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie do zagospodarowania na cele rolnicze.

EZ-ZP-02/2018 – Świadczenie usług promocyjnych na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Stargardzie

Odbiór choinek poświątecznych

Życzenia świąteczne

Rekrutacja

EZ-18-15-30-RW-2017 Usługa polegającą na myciu i dezynfekcji samochodów ciężarowych i dostawczych MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie

EZ-ZR-65/2017 Dostawa części do pompy FLYGT NP. 3127 180

EZ-MR30-32/2017 Świadczenie usług transportowych w zakresie wywozu komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie do zagospodarowania na cele rolnicze – II postępowanie

Zmiana terminu odbioru odpadów

EZ-MR30-32/2017 Świadczenie usług transportowych w zakresie wywozu komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie do zagospodarowania na cele rolnicze

EZ-MR15-12/2017 – Dostawa sukcesywna tabliczek na krzyż i trumnę na rok 2018.

EZ-ZR-76-2017 Wykonywanie usługi polegającej na obsłudze muzycznej pogrzebów obsługiwanych przez MPGK (gra na trąbce).

EZ-ZPS-10/2017 – Dostawa flokulantów Skuma 1476 oraz Skuma 6326 dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie.

Szacowanie wartości zamówienia polegającego na świadczeniu usługi inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową instalacji fotowoltaicznej

Oferty na badanie sprawozdania finansowego MPGK Sp. z o.o. za lata 2017-2018

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Stargardzie zaprasza upoważnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za lata 2017 – 2018.
1. Badanie sprawozdania zakończone wydaniem opinii powinno zostać przeprowadzone do dnia:
– 2 marca 2018 roku za rok 2017,
– 1 marca 2019 roku za rok 2018.
2. Oferta powinna zawierać:
– informację o firmie, jej statucie, kierownictwie,
– wskazanie osoby, która będzie prowadziła badanie sprawozdania finansowego wraz z opisem jej doświadczenia,
– listę referencyjną podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych
w ciągu ostatnich trzech lat,
– harmonogram obejmujący sposób i terminy prac związanych z badaniem sprawozdania (termin przeprowadzenia badania wstępnego),
– proponowaną cenę za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego.
3. Zainteresowane podmioty winny składać pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za lata 2017 – 2018” w terminie do dnia 18.10.2017 r. na adres Spółki.
4. Wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego dokona Rada Nadzorcza Spółki.
Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru ofert – bez podania przyczyny”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie informuje, że w postępowaniu na badanie sprawozdania finansowego MPGK Sp. z o. o. w Stargardzie za lata 2017 – 2018, w postępowaniu prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego, prowadzonego bez zastosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późniejszymi zmianami) o wartości zamówienia niższej od kwot 30.000 euro, została wybrana oferta:

FIRMA AUDYTORSKO – KONSULTINGOWA PER SALDO Sp. z o.o. ul. Henryka Pobożnego 5,
70-507 Szczecin.

Oferowana cena brutto 17.835,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych 100).

Top