W każdy poniedziałek
w godzinach 1400-1500
Prezes Zarządu
Sebastian Szwajlik
pełni dyżury
dla mieszkańców
Stargardu

Ujęcie wody

ul. Warszawska 24
73-110 Stargard 
tel. 519 546-992

Stacja Wodociągowa zaopatruje w wodę pitną, miejską sieć wodociągową w Stargardzie. Woda pochodzi z ujęcia wody podziemnej "Stargard-Południe", zlokalizowanego w odległości
1 km od centrum miasta w dolinie rzeki Iny. Ujęcie wody istnieje od 1896 roku i w przeszłości było modernizowane. Nowe budynki stacji uzdatniania oraz rozbudowane tereny ujęcia wody oddano w 1990 roku.

Obecnie woda surowa pozyskiwana jest z 21 studni głębinowych. Zasoby wód podziemnych na ujęciu udokumentowano w kategorii "B" z formacji czwartorzędowej. Decyzją Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 11 maja 2011 roku zezwolono Spółce MPGK na pobór wód podziemnych w ilości
- 1 265 m3 /godz. i 11 150 m3 /dobę. Produkcja wody pitnej w latach 1990 - 1995 dochodziła do 24000 m3/dobę. Natomiast w roku 2013 do sieci wodociągowej przesłano średnio 9164 m3/dobę. Wynika stąd, że Stacja Wodociągowa ma duże rezerwy i możliwości zwiększenia produkcji dla potencjalnych odbiorców.

Ujmowana woda podziemna posiada odczyn nieznacznie alkaliczny, jest twarda, zawiera wapń i magnez, ale jest czysta bakteriologicznie. Woda surowa zawiera jednak znaczne ilości związków żelaza i manganu, dlatego wymaga uzdatniania przed wtłoczeniem do sieci wodociągowej. Podstawowymi procesami uzdatniania jest napowietrzanie i filtracja. Cały proces uzdatniania wody surowej musi zapewnić jakość zdrowotną wody pitnej. W związku z tym na każdym etapie procesu technologicznego stosowany jest system barier usuwający zanieczyszczenia tak, aby woda była bezpieczna dla zdrowia ludzkiego. Analizowane są zagrożenia i krytyczne punkty kontrolne. Zakład Wodociągów i Kanalizacji realizuje system kontroli wewnętrznej jakości wody. Prowadzony jest monitoring kontrolny i monitoring przeglądowy jakości wody. Pobrane próbki wody przeznaczonej do spożycia kontroluje Akredytowane laboratorium zewnętrzne
o udokumentowanym systemie jakości, laboratorium Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Wyniki analiz wody są dostępne na stronie internetowej Spółki MPGK. W ostatnich
20 latach nie stwierdzono przekroczeń zawartości badanych wskaźników w wodzie pitnej.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne, co świadczy o bardzo dobrej pracy urządzeń uzdatniających, a także o właściwej ich obsłudze i dobrej eksploatacji obiektu.
Na stacji Wodociągowej zatrudnionych jest 18 osób.W dniu 30 lipca 2009 roku zakończono montaż instalacji systemu SYMBIO, który służy do ciągłej kontroli jakości wody ujmowanej z Ujęcia wody przy ul. Warszawskiej 24 w Stargardzie. Bioindykacja jest metodą, wykorzystującą organizmy żywe jako wskaźniki zanieczyszczenia środowiska. Na ogół wykorzystuje się je do oceny stopnia degradacji środowiska naturalnego czy określenia zmian zachodzących w biocenozie lub ekosystemie. Bioindykatorami mogą być gatunki zwierząt czy roślin o wąskim zakresie tolerancji w stosunku do określonego czynnika (tzw. gatunki stenotopowe). Organizmy wskaźnikowe wybierane są pod kątem szczególnej wrażliwości na określone związki chemiczne. Ich reakcje stanowią rodzaj alarmu, ostrzegającego przed skażeniem. W systemie na Ujęciu Wody zastosowano małże słodkowodne, których naturalną reakcją na nagłą zmianę parametrów środowiska, jest zamykanie muszli. Reakcja małży nie dostarcza nam informacji, o tym co i w jakich ilościach znajduje się w wodzie, ale nagłe zamknięcie muszli sygnalizuje zmianę parametrów wody - rozpoznaną przez nie za szkodliwą i niebezpieczną. Rolą systemu jest wygenerowanie sygnału alarmowego w razie wystąpienia incydentalnego skażenia wody. Umieszczane w systemie małże wymieniane są co 3 miesiące, w celu zapewnienia odpowiedniej wrażliwości organizmów wskaźnikowych i zachowania w tym okresie bezobsługowości systemu. Użytkowanie systemu sprowadza się do korzystania z programu komputerowego tj. obserwacji aktualnego stopnia otwarcia muszli małży, aktywności małży w dowolnym czasie.

Małże badają wodę i alarmują o jej skażeniu

 

  

...