W każdy poniedziałek
w godzinach 1400-1500
Prezes Zarządu
Sebastian Szwajlik
pełni dyżury
dla mieszkańców
Stargardu Szczecińskiego

Składowisko odpadów

tel. 0519 546-946

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. posiada w miejscowości Łęczyca składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, którego jest eksploatatorem. Odpady przywożone są z miasta i gminy Stargard Szczeciński, oraz gmin Chociwel, Dobrzany, Suchań, Stare Czarnowo, Stara Dąbrowa, Marianowo, Kobylanka i Stargard Szczeciński, gdzie unieszkodliwiane są przez składowanie. Są to głównie odpady z grupy 20 (odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie), oraz z grupy 19 - odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów.Na terenie składowiska odpadów realizuje się zadania związane z gospodarką odpadami. Prowadzi się tam procesy unieszkodliwiania odpadów przez składowanie (D5), procesy odzysku wybranych odpadów polegające na wykorzystaniu na przesypki sanitarne i do podwyższania obwałowań (R14) oraz segregowanie odpadów z tworzyw sztucznych zbieranych selektywnie i poddanych wstępnej obróbce (segregowanie wg kolorów, belowanie w prasie) w celu przekazania ich do recyklingu - powtórnemu przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu.
Składowisko odpadów zlokalizowane jest po południowej stronie drogi Szczecin-Chociwel w bezpośredniej bliskości skrzyżowania z drogą Stargard-Nowogard. Najbliższa zabudowa mieszkalna - wieś Łęczyca znajduje się w odległości około 500-600 m na północny-wschód od składowiska. Lokalizacja ta jest zgodna z planem przestrzennego zagospodarowania gminy Stara Dąbrowa (uchwała Nr XVIII/91/87 z dn. 29.10.1987r.)


Składowisko odpadów w Łęczycy posiada wyposażone w media (en. elektr., woda) zaplecze techniczne wraz z pomieszczeniami socjalno-biurowymi. Jest całodobowo dozorowane. Powierzchnia składowiska wynosi około 15 ha. Teren jest ogrodzony i posiada pas roślinności ochronnej. Spółka nabyła również teren przyległy wielkości 10 ha jako zapas terenu pod lokalizację składowiska. Jest to zgodne ze zmianą planu przestrzennego zagospodarowania wg Uchwały Rady Gminy Stara Dąbrowa Nr VII/136/2000 z dnia 15.09.2000r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego Nr 33 poz. 422 z 13.10.2000 r. Obecnie każdego dnia na składowisko przyjmowane jest ok. 100-180 ton odpadów. Odpady składowane są od 1979 roku w kwaterach wgłębnych. W pierwszej kolejności odpady składowane były w wyrobisku po byłej żwirowni. Poszczególne kwatery budowane były według ówczesnych wymagań budowlanych i ochrony środowiska. Obecnie eksploatowana jest II część tzw. "nowej" kwatery, użytkowanej od 1996r. Kwatera ta została wybudowana wraz z wykonaniem uszczelnienia z geomembrany HDPE, złożem filtracyjnym i systemem drenażu, zbierającego odcieki oraz z odprowadzeniem odcieków do zbiornika na odcieki. W 2002 roku wybudowano otwarty zbiornik na odcieki o pojemności użytkowej 1440 m3, który zastąpił stary stalowy, o zbyt małej pojemności w stosunku do potrzeb składowiska. Wraz ze zbiornikiem wykonana została instalacja rozsączania i rozlewania odcieków. Realizacja tego zadania zapewniła prawidłową gospodarkę odciekami w obiegu zamkniętym (drenaż odcieków - zbiornik ewaporacyjny - recyrkulacja do złoża odpadów) i zmniejsza ilość odcieku w wyniku ewaporacji z powierzchni zbiornika oraz rozsączania w złożu odpadów. Obecnie trwają prace związane z budową nowej kwatery nr V, remontem dróg i placów manewrowych na składowisku. Przewidziana też jest rekultywacja i zamknięcie kwater I,II, III i IV. Od lipca 1999 r. przywożone odpady są ważone na wadze sprzężonej ze specjalistyczną drukarką, ułatwiającą prowadzenie rozliczeń i obowiązkowej ewidencji. Odpady są rozplantowywane i zagęszczane kompaktorem (kupionym w 2006 roku) oraz przykrywane warstwami izolacyjnymi zgodnie z instrukcją eksploatacji składowiska. Na bieżąco, zgodnie z programem monitoringu, badany jest i oceniany wpływ oddziaływania składowiska na środowisko. Wyniki monitoringu świadczą o braku negatywnego oddziaływania na środowisko, co osiągnięto dzięki korzystnej lokalizacji, właściwej technologii budowy i eksploatacji składowiska oraz sukcesywnej dbałości o utrzymywanie roślinności ochronnej.

Nowowybudowana kwatera składowania odpadów.