W każdy poniedziałek
w godzinach 1400-1500
Prezes Zarządu
Sebastian Szwajlik
pełni dyżury
dla mieszkańców
Stargardu

BOM dokumenty

Dokumenty do pobrania:

 

Dla Wszystkich Zakładów:

- Oświadczenie o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych drogą elektroniczną
- Skarga klienta
- Opinia klienta

Zakład Wodociągów i Kanalizacji:

1. Wniosek o zawarcie umowy : o dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków oraz do celów budowy

2. Wniosek o podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

3. Wniosek o wykup urządzenia wodociągowo - kanalizacyjnego

4. Podanie o podłączenie wodomierza w celu podlewania ogrodu

5. Podanie o wydanie warunków na rozdział instalacji wodociągowej

6. Wytyczne wykonania i odbioru elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Stargard 

7. Uchwała nr 13/16 Zarządu MPGK Sp. z o.o w sprawie zmiany stawek wykupu przejmowanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów prywatnych.

8. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla prowadzących działalność gospodarczą

9. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków od osób fizycznych

10. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla odbiorców przemysłowych

11.  Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z naniesionymi zmianami po 2005 roku - tekst jednolity.
12. Uchwała Nr IV/45/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

13. Cennik usług wykonywanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji

14. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie miasta Stargard od 01.05.2017 roku do 30.04.2018 roku

15. Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków/ na cele budowy

16. Oświadczenie współwłaściciela do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków / na cele budowy i podłączenia do sieci wod-kan.

17. Upoważnienie osoby trzeciej do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków/ na cele budowy


Zakład Oczyszczania Miasta:

1. Wypowiedzenie umowy

2. Wzór umowy na odbiór odpadów komunalnych stałych od usługodawców prowadzących działalność gospodarczą

3. Wzór umowy na odbiór odpadów komunalnych stałych od usługodawców (podmioty gospodarcze -spółki)

4. Wzór umowy - selektywna zbiórka odpadów

5. Wzór umowy na świadczenie usług w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwienia  odpadów   budowlanych

6. Reklamacja usługiZakład Usług Pogrzebowych i Cmentarnych:


1. Zasady udostępniania cmentarza

2. Regulamin cmentarza komunalnego

3. Procedury konieczne do wykonania prac administracyjnych cmentarzy przed fizyczną likwidacją grobu.

 

...