W każdy poniedziałek
w godzinach 1400-1500
Prezes Zarządu
Sebastian Szwajlik
pełni dyżury
dla mieszkańców
Stargardu

Zbiórka odpadów typu PET, szkło i makulatura

Od 1 lipca 2013 roku odbiór odpadów z terenu miasta Stargardu prowadzony jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie.

 

Selektywna zbiórka odpadów realizowana będzie poprzez:

- odbiór odpadów bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych,

- bezpłatne przyjmowanie od mieszkańców miasta odpadów dostarczonych do Biura Obsługi Mieszkańców oraz do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Bogusława IV nr 15,

- ogólnodostępne pojemniki do selektywnej zbiórki umiejscowione na terenie Stargardu.

 

Do właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywna zbiórkę odpadów dostarczamy odpowiednie pojemniki (zabudowa wielorodzinna) lub worki (zabudowa jednorodzinna) na odpady segregowane.

  

 

 

Segregowanie odpadów w systemie pojemnikowym.

 

Wrzucamy:

Nie należy wrzucać:

Tworzywa sztuczne

(pojemniki siatkowe)

- plastikowe butelki PET po napojach;

- czyste opakowania po chemii gospodarczej np. po płynach do naczyń;

- czyste opakowania po kosmetykach np. po szamponach;

- opakowania metalowe

 

PROSIMY ODKRĘCAĆ NAKRĘTKI

Z BUTELEK

- opakowań po środkach ochrony roślin;

- opakowań po farbach, lakierach, klejach, rozpuszczalnikach i olejach technicznych;

- opakowań po lekarstwach;

- opakowań z tworzyw sztucznych  połączonych z innymi materiałami;

- tworzyw sztucznych budowlanych, w tym styropianu;

- naczyń jednorazowych;

Szkło

(pojemniki biało  - zielone lub zielone)

- butelki po sokach, napojach, winie, piwie i innych napojach;

- słoiki po przetworach spożywczych i inne opakowania szklane;

- stłuczkę szklaną;

- szkła okiennego, zbrojonego i luster;

- żarówek, świetlówek i lamp neonowych;

- naczyń żaroodpornych, porcelany, kryształu i fajansu;

- płytek ceramicznych, doniczek

- kineskopów;

- kapsli, nakrętek i korków

Makulatura

(pojemniki niebieskie)

- papier, kartony, tekturę;

- książki, zeszyty, gazety, katalogi, prospekty;

- opakowania papierowe np. torby, worki

- tłustego, zabrudzonego papieru;

- tapet, kalki;

- kartonów po mleku;

- opakowań po mrożonkach;

- opakowań po papierosach

- materiałów papierowych połączonych z innymi tworzywami

W pojemnikach na odpady zmieszane gromadzone są te odpady, które nie są wyszczególnione w przedstawionej powyżej tabeli.

 

Segregowanie odpadów w systemie workowym

Worki do selektywnej zbiórki i kody kreskowe dostarczane będą do posesji i odbierane przez MPGK Sp. z o.o. według ustalonego harmonogramu.

Każdy kod kreskowy przyporządkowany jest do danej posesji oraz jej właściciela. Należy je naklejać każdorazowo    na worki zgodnie z opisem umieszczonym na  kodzie.

 

 

IMG 2257

  

 

Harmonogram odbioru odpadów selektywnie gromadzonych z zabudowy wielorodzinnej (PET i szkło) ,  makulatura oraz z zabudowy jednorodzinnej

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych

 

Informacje w zakresie gromadzenia i odbioru odpadów segregowanych:

 

 

BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

 

ul. Bogusława IV nr 15, tel. 91 577 01 69, CZYNNE  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 17.00

w soboty w godz. 8.00-14.00

w niedzielę i święta - nieczynne

 

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

ul. Bogusława IV nr 15 , w godzinach pracy BOM

 

Przyjmujemy: odpady powstające w gospodarstwach domowych, tj: makulatura, szkło,  tworzywa sztuczne, drewno, odpady zielone (trawa, liście), opakowania wielomateriałowe, metale, odpady wielkogabarytowe,  odpady z remontów i rozbiórek, opony,  popioły.

 

 

PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

 

ul. Bogusława IV nr 15, w godzinach pracy BOM

 

Przyjmujemy: odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych tj.: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (a w tym m.in. komputery osobiste, sprzęt RTV i AGD), przeterminowane i zużyte środki chemiczne wykorzystywane w gospodarstwach domowych,  baterie i akumulatory,  zużyte oleje, zużyte lampy fluoroscencyjne.

...